Takashi Ota
Takashi Ota

Takashi Ota

  • French cuisine
  • Japan