Kawai Kensaku
Kawai Kensaku
hito-toki from inaho
鹿児島黒毛和牛 シャトーブリアン
根室雲丹