Daisuke Oyaizu
Daisuke Oyaizu
おこん
新宿南口バスタの一階の牡蠣バーにて