Shotaro Mori
Shotaro Mori
4-1 Kitadaimotsuchō
味玉の天ぷらをトリフ塩で
パクチーのかき揚げ