Taketomo Ishihara
Taketomo Ishihara
和歌山県白浜町 求職中
お造り盛りました
太刀魚、横輪、ハマチ、寒グレ
盛りました全て和歌山産です。