Akira Takeuchi
Akira Takeuchi
Gastronómico Profesional