Sana Jan
Sana Jan
Prague Marriott Hotel
Duck, salty caramel mayo, red onion, rice chips, lotus chips, thai basil